De consument heeft het recht om aan lingerie Majouline mee te delen dat men de aankoop wil herroepen. Dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 • De artikelen moeten binnen de 14 dagen na de ontvangst van het pakketje geretourneerd worden.

 • Het volledig betaalde bedrag, inclusief de door Majouline aangerekende verzendkosten,worden binnen de 4 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen terugbetaald.

 • Majouline is niet verplicht om de artikelen buiten deze 14 dagen retour garantie periode te aanvaarden en terug te betalen.

 • Artikelen die buiten deze retour periode vallen worden niet terugbetaald maar omgezet in een aankoopbon (inclusief de betaalde verzendkosten)

Artikel 2

 • Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

 • In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4

 • In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptie goederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. 

 • Andere gebreken moet de koper binnen de 14 dagen de ontvangst van de goederen en na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

 • Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

 • Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

 • Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Ondernemingsgegevens:

De Smet Ria - Majouline
Cavatinestraat 39 bus 2
1080 Brussel
België
B.T.W. BE 0839286758
+32 (0)2 411 96 13
+32 (0)475 57 59 08
info@majouline.com

Artikel 1: Algemene bepalingen

 • De elektronische webwinkel van lingerie Majouline, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te België- 1080 Brussel, Cavatinestraat 39, BTW nr. BE 083928675878 , biedt haar klanten de mogelijkheid om lingerie online aan te kopen.

 • Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het lingerie assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij lingerie Majouline.

 • De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 • Majouline biedt jou ook de mogelijkheid om volgens afspraak langs te komen voor een vrijblijvende lingerie styling in het lingerieadvies punt te Brussel - Cavatinestraat 39/1080 Brussel - ingang hoek met Schoonslaapsterstraat.

 • De 'niet goed - geld terug' garantie geldt ook hier voor de niet voorradige artikelen die besteld moeten worden en nageleverd worden.

Artikel 2: Prijs en kleurechtheid

 • Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. 

 • Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

 • Majouline is niet verantwoordelijk voor een kleurverschil tussen het fotomateriaal en het artikel in realiteit.

 • Deze foto's worden aangeleverd door de fabrikanten.

Artikel 3: Aanbod

 • Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. 
 • De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 • Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

 • Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

 • Lingerie Majouline is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 

 • Lingerie Majouline is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten of foutieve informatie door de fabrikanten of leveranciers.

 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door lingerie Majouline.

 • Lingerie Majouline is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 • Majouline is niet verantwoordelijk voor het uit de verkoop halen - het stopzetten van een model of het niet meer voorradig zijn van fashion artikelen bij de betreffende fabrikanten.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het lingerie assortiment online aan te kopen.


De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van lingerie Majouline.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide levertijd.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Kredietkaart (Visa, MasterCard, Paypal) - gratis service

 • Bankkaart (Bancontact - Mister Cash -  iDEAL via Mollie) - gratis service

 • Overboeking op IBAN BE61 7370 3053 3017 - BIC KREDBEBB - gratis service

 • Overboeking via de betaalterminal Multisafepay - gratis service

 • Aankopen in de winkel: contant-payconic-gsm bank app- bancontact - debet-credtikaart: alle transacties gratis

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van lingerie Majouline.

 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

 • De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van lingerie Majouline te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Klachten

 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 • Je kan dit schriftelijk melden via info@majouline.com

Artikel 7: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

 • Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

 • Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door(desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

 • Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen

 • Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

 • Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de lingerie Majouline klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan lingerie Majouline.

 • Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 • De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

 • Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 • De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Herroeping

 • De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

 • De consument heeft het recht aan lingerie Majouline mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

 • De datum van aflevering van de verzenddienst telt als afleverdatum.

 • Klanten die van het herroepingrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de afleverdatum de artikelen terugsturen naar Majouline. 
 • Hierna vervalt de herroepingstermijn.
   
 • Tenzij Majouline met jou hier een andere regeling over getroffen heeft.

 • De datum van afstempeling van de gekozen verzenddienst dient als verzenddatum.

t.a.v. Ria De Smet
Majouline
Cavatinestraat 39 - ingang winkel Schoonslaapsterstraat (net om de hoek)
1080 Brussel
België

Voorwaarden voor het retourneren van goederen:

 • Geen gebruikte of gedragen, bevuilde, gewassen, beschadigde of onvolledige artikelen.

 • Wanneer de geur van een wasproduct of wasverzachter duidelijk aanwezig is wordt het artikel niet aanvaard.

 • Geen artikelen waarvan het etiket losgemaakt, verwijderd of niet meer aanwezig is.

 • Geen artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.

 • Geen artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 • Majouline kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van de pakketjes tijdens het retourneren.

 • Enkel artikelen met de nog vastgemaakte etiketten en het bijgevoegd ingevuld retourdocument kunnen worden teruggenomen.

 • Geretourneerde artikelen die niet aan de voorwaarden voor aanvaarding voldoen zullen teruggestuurd worden naar de klant.

 • De gemaakte kosten voor het opnieuw opsturen hierdor worden bijgevolg aangerekend aan de klant.

Beschadiging aan artikelen waar Majouline niet verantwoordelijk kan voor worden gesteld.

 • Verkeerde manier van wassen en drogen (bijv. in de wasdroger)
 • Verkeerde manier van aandoen van de bh.
 • Verkeerde manier van het verwijderen van de etiketten.

 • Alle artikelen worden nagekeken vooraleer deze ingepakt en verzonden worden.

 • Beschadigde of artikelen met een fabrikatie fout worden uiteraard niet opgestuurd.

 • Verwijder het etiket pas nadat je het artikel gepast hebt en je dit nagekeken hebt op eventuele gebreken.

 • Verwijder het etiket met een schaar, hierdoor vermijd je dat je het materiaal beschadigd.

 • Majouline kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het op een verkeerde manier verwijderen van de etiketten.

 • Artikelen waarvan het etiket met de hand losgetrokken werd en hierdoor beschadigd is geworden kunnen bijgevolg niet voor rekening van Majouline gratis geruild worden.

Artikel 9: Privacy

 • Lingerie Majouline verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van lingerie Majouline toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw emailadres door.

 • Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 • U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van lingerie Majouline bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat lingerie Majouline uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.
   
 • Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@majouline.comDe klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, lingerie Majouline heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 • Lingerie Majouline respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

 • U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.majouline.com ter consultatie, wijziging of verwijdering.

 • Lingerie Majouline maakt gebruik van cookies.
 • Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 • Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

 • Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.

 • Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

 • Lingerie Majouline houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 • Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32/(0)475/575908.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 • Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 • Het nalaten op gelijk welk moment door lingerie Majouline om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11-1: Majouline Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)475 57 59 08 of +32 (0)2 411 96 13 dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 19.00 (maandag en donderdag gesloten)
contact via e-mail of per post op het volgende adres :

t.a.v. Ria De Smet
Majouline
Cavatinestraat 39 bus 2
1080 Brussel
België

Klachten 11-2:

 • Voor klachten over een artikel kan je ons best een mail sturen met de omschrijving van je klacht met bijgevoegde foto's.

 • Binnen de 48u zullen wij jouw klacht beantwoorden.

 • Voor een klacht over een artikel met een productiefout zullen wij uiteraard ook de desbetreffende leveranciers moeten aanschrijven.

 • Deze kunnen vragen om het artikel op te sturen om door hun experten te laten nakijken.

 • Majouline kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerde gebruik in het onderhoude van de lingerie.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

 • Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van lingerie Majouline. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 • Lingerie Majouline kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. 

 • Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

 • De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 • Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
   
 • Bij eventuele geschillen zijn uitsluitende de rechtbanken van het arrondissement Brussel in België bevoegd.